Vägen

Max 30 km! För allas säkerhet och trevnad ber vi dig att visa hänsyn och inom vårt område hålla den rekommenderade hastigheten 30 km! Det minskar risken för olyckor och bidrar till lägre underhållskostnader och en trevligare vägmiljö, bland annat dammar det mindre.

Be också gärna dina besökare att respektera vårt önskemål att inte köra fortare än 30 km!

Styrelsen / Inger
Februari 2018

Farthinder på Korgilvägen och Idvägen
Som ett försök att få bilförare att visa hänsyn och hålla låg hastighet på våra vägar har vi sedan våren/sommaren 2016 lagt ut farthinder på några ställen på Koriglvägen och Idvägen. 2018 kompletterade vi med ett hinder utanför huset i kurvan i början av Korgilvägen, då det tidigare somrar dammat så mycket att de som bor vid vägen inte har kunnat sitta ute och exempelvis fika/äta.

På Idvägen har vi också kompletterat med två hinder av annan typ för att se hur det fungerar.

Hoppas att farthindren ska vara till nytta och hjälpa fartblinda att lätta på gasen och respektera ”hastighetsbegränsningen”.

Du som vet med dig att du är en ”fartsyndare” tänk efter hur det skulle vara om din tomt blev översköljd av vägdamm. Visa lite hänsyn till dem som bor invid vägen. Självklart är inte undvikandet av vägdamm det viktigaste utan säkerhet och hänsyn till gående och andra trafikanter är minst lika viktiga.

Med risk för att bli tjatig: håll rekommenderad hastighet 30 km - eller lägre - på våra vägar. Be era gäster/besökare att göra detsamma.

Du som bor nära vägen får gärna informera oss om ni tycker att farthindren verkar göra nytta eller inte.

Styrelsen / Inger
Juni 2018

Besiktning av vägarna
görs av Trafikverket/Transportstyrelsen ungefär vart tredje år. Detta görs med anledning av att vi har statligt bidrag. Vi har även bidrag från kommunen. Detta innebär att vi måste hålla med ett tiotal P-platser vid hamnarna.

Detta innebär också att vi inte kan ha en fartbegränsning i laglig mening utan bara ha en rekommenderad hastighet och vädja till bilförarnas sunda förnuft att hålla låg hastighet på vägarna inom vårt område.

Vattnet

Sommarvattnet ­ viktigt att känna till
Höst: När sommarvattnet stängs av för vintern öppnar vattengruppen vattenkranen som finns vid tomtgränsen till varje tomt. Den kranen ska vara öppen under vintern.

Vår: Innan vattengruppen släpper på vattnet för sommaren stänger de alla kranar vid tomtgränserna. Detta för att det inte ska bli översvämning i något hus. Inför sommaren får du som husägare själv öppna din "tomtgränskran". Se då bara efter så att det är din egen kran och inte grannens du öppnar.

Kranen bör alltid vara stängd när du inte är i Korgil.

Påsläpp/avstängning: När temperaturen tillåter, om prylarna är hela, och om allt fungerar som det ska släpper Vattengruppen normalt på sommarvattnet under april. Avstängning sker normalt under oktober. Allt avhängigt väderlek och temperatur.

Tidpunkt för påsläpp respektive avstängning meddelas varje gång.

Viktigt
är att medlem som har egen brunn inte kopplar ihop sitt eget system med föreningens. Då kan föreningen inte svara för vattenkvalitén. Det kan också påverka trycket i ledningarna. Dessutom kommer den medlemmens pump förmodligen att gå för högtryck.

Vattnets kvalitet
Provtagning av vattnet görs en gång per år och lämnas till ett laboratorium. Provet tas en tid efter att sommarvattnet varit påsläppt. Vanligtvis blir resultatet att vattnet är ”tjänligt med anmärkning på färg och smak".

Styrelsen / Inger
Juni 2018

Medlemsombud i Korgil för vatten och vägar

På årsmötet 2015 framförde styrelsen önskemål om assistans när det gäller våra vägbanor och vårt vattensystem. Några hedervärda personer anmälde sig direkt! Och fler har tillkommit vartefter. Detta innebär att du som är medlem och bor i Korgil kan vända dig till ombudet på din väg om det dyker upp frågor när det gäller väg eller vatten. Förteckning med aktuella telefonnummer finns på anslagstavlorna Korgil.

Självklart får du gärna anmäla ditt intresse att hjälpa till. Tala med väg- eller vattenansvarig.

Styrelsen / Inger
Juni 2018