Avgifter för båtplats i Korgil

Hamnavgifter

Styrelsen föreslog och årsmötet 2015 beslutade att fr.o.m. 2016 tas en avgift ut för sommarförvaring på hamnplanen av båtvagnar.

Om du avser förvara din båtvagn eller båt (som inte har betald båtplats) på hamnplanen under sommaren skall den märkas upp med en plåtbricka där du anger namn och adress i Korgil. Plåtbrickor kan hämtas hos hamnkaptenerna.

Alla tomtägare har rätt till en båtplats per tomt. Båtplatser som inte är betalda den 31 mars kan hyras ut till utomstående. I mån av plats kan extra båtplats erhållas mot dubbel avgift. Finns det därutöver lediga platser hyrs dessa ut till utomstående för en avgift på 1200 kr. Om du önskar fler än en båtplats och/eller om du byter till en båt av annan storlek än du tidigare hade, ta kontakt med någon av hamnkaptenerna - Östra hamnen: Peter Alenstål eller Stefan Tapper. Västra hamnen: Juhani Iloniemi.

 • Hamnplats för Korgilbor inkluderar vinteruppställningsplats
 • Övergivna platser kan hyras av utomstående. Kontakta någon av hamnkaptenerna.

 • En liten notis när det gäller hamnpriser:

  2017 höjdes priserna för första gången sedan 1992.

  Gästbryggan

  Den gamla gästbryggan kasserades och en ny byggdes 2017. Bryggan kompletterades 2018 med badstege, skylt och ”frälsarkrans”. En rejäl boj lades på plats. En bänk är på gång. Ett stort tack till Juhani Iloniemi, Mats Odevik, Pär Carlsson, Thomas Adler, Hasse Olsson, Anders och Anita Gruvfors.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018

  Bild på gästbryggan finns under fliken ”Bilder/Smått och gott”

  Ny bro på vägen ut till udden i Västra hamnen

  På årets andra arbetsdag, den 28 april, byggdes en ny bro på väg ut till Utroddarklippan/Grilludden. I princip samma gäng som ordnat med gästbryggan plus en stor insats av Torgny Rågfeldt på Idvägen.

  Arbetet tog hela arbetsdagen i anspråk plus hela lördagseftermiddagen. På kvällen var den färdig!

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018 Bild på nya bron finns under fliken ”Bilder/Smått och gott”

  Ny båtramp i Östra hamnen

  Under hösten 2017 utfördes anläggningsarbeten på båtrampen i Östra hamnen. En betongplatta har lagts ned i bassängen för att underlätta i och upptagning av båtar. Rampen ligger ca 2 meter ut från bassängkanten.
  För er med båtplatser närmast rampen skall extra försiktighet iakttas vid lågvatten.

  Peter Alenstål och Stefan Tapper
  September 2017

  Muddring av båda hamnarna gjordes 2015 - 2017:

  Muddring i Västra hamnen
  Från november 2015 till januari 2016 genomfördes muddringen av Västra hamnen. Vi anlitade entreprenör som kunde köra med grävare på pråm. Jobbet hade inte varit möjligt utan allt förarbete som våra skickliga hamnkaptener genomfört. Provtagning av sjöbotten, planering, offertintagning och projektledning, samt iordningställande av bryggor, vajrar och bojar efter muddringen. Ett stort tack till Juhani Iloniemi och Pär Carlsson för allt jobb ni lagt ner! Lite pappersarbete för ordföranden Inger Olsson: fylla i formulär för ansökan av tillstånd och strandskyddsdispens hos Länsstyrelse och kommun.

  Muddring i Östra hamnen
  Muddringen genomfördes under december 2016. Den här gången kunde jobbet göras med grävare på land. Inte heller här skulle jobbet vara möjligt att genomföra utan för- och efterarbete av hamnkaptenerna Peter och Frank. Och myndighetskontakterna stod ordföranden Inger Olsson för.

  Därmed var våra muddringsaktiviteter i båda hamnarna slutförda för den här gången . Hoppas att det har bidragit till en bättre framkomlighet. Förra muddringen som gjordes var i Västra hamnen i början av 1980-talet.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018

  Mer att läsa

  En roande och läsvärd ”Hamnhistorik” under fliken Korgil 50 år. Författad av Pär Carlsson med benägen hjälp av Lennart Carlssons minne. Några bilder finns också.

  Minkfällor

  För att öka möjligheten för strandhäckande sjöfågel att få behålla sina ägg och ungar, har föreningen införskaffat 2 st minkfällor. En fälla kommer att sättas utori västra hamnen och en i östra hamnen.

  Studier visar att antalet sjöfåglar ökar med storleksordningen 4-15% per år i områden med minkjakt. Studien visade också att artrikedomen ökade med upp till cirka 50% i dessa områden.

  Vänligen RÖR EJ fällorna!

  Ansvariga för fällorna är:
  Juhani och Claes Göran

  Korgils båtklubb

  Klubben är fristående från Korgilföreningarna och medlemskapet är frivilligt. Men det finns fördelar: rabatterad båtförsäkring, en båttidning, möjlighet att utbyta information - även med andra båtklubbar - och inte minst trevlig samvaro på exempelvis grillfest i juli. Och kanske någon gemensam båtutflykt.
  Bli medlem i Korgil båtklubb för endast 100 kr/år.

  Vill du vara medlem i båtklubben kontakta någon av båtklubbens funktionärer, ordförande Björn Magnusson eller kassör Susanne Söderman. Du kan också anmäla dig i samband med Båtklubbens årsmöte som äger rum direkt efter Tomtägarföreningens årsmöte, söndagen i Midsommarhelgen.

  Sedan juli 2017 finns det en facebooksida för medlemmar i båtklubben.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018

  Grönområdet

  Skötselplan för vårt grönområde Korgil 1:3
  Under våren 2017 tog styrelsen fram en ny skötselplan i samarbete med Skogsstyrelsen. Den gäller 2017­-2026. Den finns i PDF­-format nedan.

  En ansökan om bidrag ”Skogens miljövärden” gjordes våren 2018.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018


  Skötselplan - grönområdet

  Marklov för vårt grönområde Korgil1:3
  Under våren 2017 tog vi tillsammans med Skogsstyrelsen fram en ny skötselplan för vårt grönområde.

  Med den som bakgrund och enligt information på årsmötet 2017 har vi ansökt och också fått marklov från Norrtälje kommun. För varje träd vi eventuellt vill/behöver fälla på vårt gemensamma grönområde måste man söka marklov om man inte som vi ansöker för hela området på en gång. Marklovet gäller under fem år. Nytt marklov behöver följaktligen sökas 2021/2022.

  Vår avsikt är att skötseln av vårt grönområde ska följa den plan som tagits fram i samråd med Skogsstyrelsen.

  De flesta av oss har från Norrtälje kommun fått en skriftlig ”Kungörelse” hemsänd angående detta marklov.

  Styrelsen / Inger
  Juni 2018